Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie  služieb spoločnosťou Smart Side, s.r.o.

 

Obchodné meno: Smart Side, s.r.o.

Sídlo: Južná trieda 4B, 040 01 Košice – mestská časť Juh

IČO: 53 897 561

DIČ: 2121522777

IČ DPH: SK2121522777

Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, odd. Sro, vložka č. 51906/V

IBAN: SK91 1100 0000 0029 4810 2115

Tel.: +421 915 404 399

E-mail: info@smartside.com

Web: www.smartside.sk

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“)

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predmetom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Obchodné podmienky“) pre používanie služieb Poskytovateľa je úprava vzájomných práv a povinností súvisiacich s poskytovaním služieb Poskytovateľa medzi Klientom a Poskytovateľom, spôsob dodania služieb a ďalších podmienok poskytovania služieb.
 2. Poskytovateľ ponúka služby, ktorými sú najmä tvorba a údržba webových stránok prostredníctvom platformy WordPress, tvorbu e-shopov, optimalizačné služby – identifikácie a opravy prekážok spomaľujúcich webovú stránku, komplexné grafické služby a služby súvisiace s uvedenými službami, najmä osobné a telefonické konzultácie, e-mailové konzultácie, vyhľadávania prvkov podľa požiadaviek Klienta a i. (ďalej len Služby), ktoré sú bližšie špecifikované na webovom sídle Poskytovateľa smartisde.sk.
 3. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom Služieb od Poskytovateľa, a ktorá prostredníctvom webového sídla Poskytovateľa, prípadne e-mailom alebo inou formou elektronickej komunikácie, prípadne v listinnej podobe zaslala objednávku za účelom objednania Služby (ďalej len Klient). Klientom môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ.
 4. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá si neobjednáva Službu, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy o poskytnutí služby nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo výkonu zamestnania či povolania.
 5. Podnikateľom je:
 6. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 7. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 8. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 9. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 10. Obchodné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom založené objednávkou, sa riadia týmito obchodnými podmienkami (ďalej len Obchodné podmienky“), ktoré sú pre obe zmluvné strany záväzné.

 

II. Objednávka

 1. Objednávku Služieb môže zaslať Klient prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, e-mailom, inou písomnou formou elektronickej komunikácie, prípadne v listinnej podobe (ďalej len Objednávka“). Za objednávku sa považuje aj odsúhlasenie cenovej ponuky za poskytovanie Klientom vybraných Služieb, vo forme e-mailu, prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa, prípadne inou formou elektronickej alebo listinnej komunikácie.
 2. Podmienkou platnosti Objednávky je pravdivé uvedenie všetkých údajov potrebných pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Klientom, ako aj splnenie povinností a uplatnenie práv z nich vyplývajúcich alebo s nimi súvisiacich. Takými údajmi sú v závislosti od toho, či je Klient Podnikateľ alebo Spotrebiteľ: meno a priezvisko/obchodné meno, adresa bydliska/sídla, IČO (ak bolo pridelené), DIČ (ak bolo pridelené), telefónne číslo a e-mailová adresa,. Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcej vete, považuje sa za neúplnú, resp. neurčitú.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak:
 • Objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (napr. nemožnosť odoslať odpoveď (akceptáciu) na e-mailovú adresu, ktorá bola Klientom uvedená v Objednávke; alebo
 • Klient nereaguje na prípadnú výzvu Poskytovateľa; alebo
 • Objednávka je neúplná alebo neurčitá; alebo
 • nebolo možné potvrdiť Objednávku podľa týchto Obchodných podmienok; alebo
 • ak dohodnutý preddavok, prípadne celková cena za objednanú Službu, prípadne celková cena za Poskytovateľom skôr dodanú službu nebola Klientom uhradená Poskytovateľovi v lehote podľa týchto Obchodných podmienok; alebo
 • Poskytovateľ nevie zabezpečiť poskytnutie Služby objednanej Klientom.
 1. Pred odoslaním Objednávky je Klient povinný oboznámiť sa s týmito Obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdzuje akceptovaním cenovej ponuky, na základe ktorej Služby Poskytovateľa objednáva.
 2. Odoslaním Objednávky Klientom sa táto považuje za záväznú.
 3. Pokiaľ po odoslaní objednávky nebude medzi Poskytovateľom a Klientom uzatvorená písomná zmluva o poskytovaní o služieb v listinnej podobe, Poskytovateľ a Klient sa budú riadiť týmto bodom Obchodných podmienok. Poskytovateľ bezodkladne odošle Klientovi potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Doručením e-mailu Poskytovateľa na e-mailovú adresu Klienta o tom, že Poskytovateľ prijal Objednávku, sa Objednávka považuje za prijatú, čo sa považuje za okamih uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby na diaľku medzi Poskytovateľom a Klientom.

 

III. Storno objednávky

 1. Klient môže stornovať Objednávku aj bez udania dôvodu kedykoľvek pred prijatím Objednávky podľa článku II. bodu 11. Obchodných podmienok, prípadne pred písomným uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a Klientom.
 2. Klient môže stornovať Objednávku v prípade (aj dočasnej) nedostupnosti objednanej Služby, na čo ho upozorní Poskytovateľ a oboznámi ho s nemožnosťou poskytnutia objednanej Služby podľa dohodnutých podmienok, kde uvedie najbližší odhadovaný možný termín dostupnosti objednanej Služby.

 

 

IV. Odmena za Služby

 1. Odmena za Služby a spôsob jej určenia vyplýva z cenovej ponuky zaslanej Poskytovateľom Klientovi a následne z potvrdenia objednávky, prípadne z uzavretej zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom, prípadne e-mailovej dohody Poskytovateľa a Klienta. Pokiaľ odmena za Služby nebola dohodnutá, bude odmena určená spôsobom uvedeným v týchto Obchodných podmienkach.
 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny cien Služby. Konečná a záväzná cena pre Klienta je uvedená v potvrdení Objednávky.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny konečnej ceny Služby, v prípade poskytnutia, úprav a zmien Služieb vykonaných na základe požiadavky Klienta, ktoré sú nad rámec rozsahu Služieb dohodnutých na základe pôvodnej Objednávky (ďalej len „Extra Služby“). Poskytovateľ bude za poskytnutie Extra Služieb fakturovať odmenu vo výške 30,- €/hod.
 4. V prípade poskytnutia Služieb na základe požiadavky Klienta expresne (menej ako 7 dní), prípadne počas víkendov, sviatkov, dňoch pracovného pokoja, prípadne z dôvodu požiadavky Klienta na urýchlené dodanie s potrebou práce na poskytnutí Služieb v noci (ďalej len „Expresné Služby“) bude Poskytovateľ fakturovať odmenu vo výške 50,- €/hod.
 5. Pokiaľ sa Klient a Poskytovateľ vopred nedohodli na výške odmeny za poskytnuté Služby, Poskytovateľ bude fakturovať odmenu vo výške 30,-€/hod. za každú hodinu vynaloženú na poskytnutie Služby, v prípade Expresných služieb je Poskytovateľ oprávnený fakturovať Odmenu vo výške 50,-€/hod.
 6. V potvrdzujúcom e-maily Poskytovateľa o objednávke vybranej Služby je priložená zálohová faktúra.
 7. Poskytovateľ môže poskytnúť na ponúkané Služby akcie a zľavy.
 8. Prípadné ceny uvedené pri Službe v akcii, s plošnými alebo osobnými zľavami platia len pre obmedzený počet Klientov, po stanovenú dobu alebo do oznámenia Poskytovateľa o ukončení príslušnej akcie. Zľavy na Služby v akcii, akčné ponuky ani prípadné osobné zľavy na základe zľavového kódu nemožno kombinovať a sčítať, ak o tom Poskytovateľ v konkrétnom prípade vopred písomne nerozhodne inak. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upravovať či rušiť zľavové a akčné ponuky.

 

V. Možnosti platby za Služby

 • Klient môže uhradiť odmenu za Službu prevodom na účet uvedený na faktúre vystavenej Poskytovateľom, pričom cena sa považuje za uhradenú momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa
 1. Ak cena za objednané Služby, prípadne zálohová faktúra nebude uhradená v plnej výške, Poskytovateľ je oprávnený zastaviť alebo prerušiť akúkoľvek poskytovanie Služieb Klientovi.

 

VI. Podmienky a spôsob poskytnutia Služieb

  1. Služby sú poskytnuté štandardne do 14 dní od momentu potvrdenia Objednávky Klienta Poskytovateľom, prípadne v termíne určenom v potvrdzujúcom e-maily Poskytovateľa, prípadne v termíne na základe písomnej dohody Poskytovateľa a Klienta po obdŕžaní dohodnutej platby za Služby. Pokiaľ Klient v objednávke neuvedie termín dodania Služby (ktorý Poskytovateľ následne potvrdí), termín poskytnutia Služby je oprávnený určiť Poskytovateľ s prihliadnutím na objem a čas potrebný na dodanie objednanej Služby a so zohľadnením pracovnej vyťaženosti Poskytovateľa.
  2. Za účelom poskytnutia Služieb Klient poskytne Poskytovateľovi úplné a správne informácie a podklady. Za správnosť a úplnosť Klientom dodaných podkladov (dokumenty, súbory, fotografie a i.) a informácií zodpovedá Klient. Poskytovateľ nezodpovedá za vady a nedostatky podkladov a informácií dodaných Klientom za účelom poskytnutia Služieb. V prípade žiadosti Klienta o opravu Služby, ktorá obsahuje vadu a/alebo nedostatok z dôvodu vady a/alebo nedostatku podkladov a/alebo informácií dodaných Klientom za účelom poskytnutia Služby, Poskytovateľ opravu vykoná, Poskytovateľ je však v takomto prípade oprávnený fakturovať za vykonanú opravu odmenu za Služby vo výške podľa článku IV. bodu 5. týchto Obchodných podmienok.
  3. Klient je povinný Poskytovateľa preukázateľne a včas informovať o zmene údajov potrebných na poskytnutie objednanej Služby alebo kontaktnej osoby; Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym alebo oneskoreným poskytnutím Služby, ak uvedené bolo spôsobené z dôvodu nesplnenia tejto povinnosti Klienta.

 

 

VII. Vady Služieb a nároky zo zodpovednosti z vád Služieb (Reklamácia)

 1. Ak Klient pri poskytovaní Služby zistí vady Služby, a to napr. nedostupnosť služby, technické nedostatky služby, je v záujme rýchlej identifikácie a odstránenia vád Služieb povinný:
  • oznámiť jednotlivé vady Služby s presným opisom vady poskytnutej Služby Poskytovateľovi, bez zbytočného odkladu (najneskôr do 3 pracovných dní od zistenia vád Služby) e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa alebo na adrese sídla Poskytovateľa, v ktorom ako predmet e-mailu uvedie „Reklamácia“,
  • v prípadne uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady, uviesť dôvod uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Služieb, poštovnú adresu Klienta a priložiť doklad o poskytnutí Služieb.
 2. Poskytovateľ vybaví uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady Služieb v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Služieb.
 3. Pre účely týchto Obchodných podmienok vadou Služby nie je a Poskytovateľ nezodpovedá za to, že Klient sa nedostal k poskytnutým Službám z dôvodov na strane Klienta, a to ani v dôsledku technických nedostatkov na zariadeniach Klienta, prípadne nedostatku technických zručností Klienta nevyhnutných pre poskytovanie Služieb, postupu v rozpore s odporúčaním Poskytovateľa, ako ani za neposkytnutie Služieb riadne a včas v dôsledku živelnej udalosti či vyššej moci.

 

VII.A. Vzťah medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom

 1. Spotrebiteľ má právo na to, aby v prípade vád Služby Poskytovateľ Služby bezplatne a bez zbytočného odkladu poskytol spôsobom zodpovedajúcom zmluve o poskytovaní služieb. Ak nie je takýto postup možný, môže Klient požadovať primeranú zľavu z ceny Služby alebo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o chybu odstrániteľnú, Spotrebiteľ má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby Služby. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z ceny za Služby alebo odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služieb.
 3. Ak ide o chybu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu poskytnutiu Služieb, Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb. Rovnaké práva Spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Klient nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po sprístupnení Služieb alebo pre väčší počet chýb Službu riadne užívať.
 4. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná Spotrebiteľ. Ak Spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v Poskytovateľom poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho Poskytovateľ.
 5. Poskytovateľ vydá Spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o náhradnom poskytnutí/sprístupnení Služieb a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Pokiaľ Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na naňho so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 7. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VII.B. Vzťah medzi Poskytovateľom a Podnikateľom

 1. Ak ide o vadu odstrániteľnú, bude vada Služby odstránená. Pokiaľ vadu Služby nemožno odstrániť len sčasti, môže sa Poskytovateľ s Podnikateľom dohodnúť na primeranej zľave z ceny Služieb. V prípade zľavy nie je možné neskôr v súvislosti s touto chybou uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady Služieb. Ak ide o chybu odstrániteľnú, Podnikateľ má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby potrebnej riadne poskytnutie Služby.
 2. Po vybavení uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Služieb Poskytovateľ upozorní Podnikateľa na vybavenie týchto nárokov e-mailom zaslaným na adresu Podnikateľa.

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný poskytnúť Klientovi riadne a v lehote, určenej týmito Obchodnými podmienkami. Poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Klienta a vrátiť mu už zaplatenú odmenu, v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy o poskytnutí služby, a to prevodom na účet, z ktorého Klient hradil odmenu za Služby.
 2. Odstúpením Klienta od zmluvy o poskytnutí služby sa zmluva od začiatku zrušuje.
 3. Spotrebiteľ má za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach právo na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Poskytovateľa do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby.
 4. Spotrebiteľ môže u Poskytovateľa uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy elektronicky alebo písomne prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy, zaslaného na e-mailovú alebo poštovú adresu Poskytovateľa. Vzor formuláru na odstúpenie od zmluvy je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa.
 5. Reklamačný formulár musí obsahovať presnú špecifikáciu Služby, dátum objednania, meno a priezvisko Spotrebiteľa, adresa Spotrebiteľa, podpis Spotrebiteľa, spôsob, akým má Poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu (pokiaľ požaduje úhradu vrátiť na iný účet, než z ktorého bola cena Služby uhradená) a/alebo poštovú adresu, dátum.
 6. Po platnom a účinnom odstúpení od zmluvy Poskytovateľ vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy o poskytnutí služby, a to cenu za poskytnuté Služby.
 7. V prípade, že Spotrebiteľ nesplní niektorú z povinností, uvedených v tomto článku Obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služby nie je platné a účinné a Poskytovateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázané platby Spotrebiteľovi.
 8. Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa Poskytovateľ ocitne v omeškaní s poskytnutím Služby a toto svoje omeškanie nenapraví ani v dodatočnej lehote 14 pracovných dní odo dňa, keď k tomu bol Podnikateľom vyzvaný.
 9. O spôsobe vrátenia ceny platia primerane ustanovenia o Spotrebiteľovi. Podnikateľ však nie je v žiadnom prípade oprávnený od zmluvy odstúpiť len z dôvodu, pre ktorý to právne predpisy umožňujú Spotrebiteľovi.

 

IX. Záverečné ustanovenia

  1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom v celom svojom rozsahu podlieha režimu týchto Obchodných podmienok, právnemu poriadku Slovenskej republiky, podľa zmluvných strán najmä ustanoveniam zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a to aj v prípade, že Klient je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika. V prípade, že účastníkom právneho vzťahu je Spotrebiteľ, vzťahujú sa na tento právny vzťah aj príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, a to aj v prípade, že Klient je štátnym príslušníkom inej krajiny ako Slovenská republika.
  2. Ak bude niektoré ustanovenie Obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Obchodných podmienok ostávajú v platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nahradia novým ustanovením, ktoré bude platné, účinné a vymáhateľné, tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti alebo neúčinnosti ustanovenia nahradzovaného.
  3. Poskytovateľ a Klient sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z ich právneho vzťahu, budú riešiť vzájomnými zmierlivými rokovaniami, aby tak predišli možným súdnym sporom. Ak mimosúdnymi rokovaniami Poskytovateľ a Klient nedospejú k zmieru, budú svoje spory riešiť pred príslušným súdom Slovenskej republiky.
  4. Všetky písomnosti a iné zásielky, ktoré Klient bude doručovať Poskytovateľovi, je Klient povinný doručiť osobne alebo doporučene prostredníctvom pošty, kuriérskej spoločnosti alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu Poskytovateľa uvedenú v hlavičke týchto Obchodných podmienok.
 1. Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená na diaľku medzi Poskytovateľom a Klientom sa spravuje týmito Obchodnými podmienkami Poskytovateľa. Obchodné podmienky sa pre Klienta stávajú účinnými a záväznými objednaním Služby ponúkanej Poskytovateľom.
 2. Klient odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa oboznámili s Obchodnými podmienkami Poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle Poskytovateľa www.smartside.sk, týmto Obchodným podmienkam rozumie, súhlasí s nimi a zaväzuje sa nimi riadiť.
 3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo doplniť tieto Obchodné podmienky. Zmenené a doplnené Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uverejnenia na webovej stránke Poskytovateľa www.smartside.sk.
 4. Obchodné podmienky boli vypracované Poskytovateľom a sú platné a účinné od 01.02.2024.

 

 

Orgán dozoru na úseku ochrany spotrebiteľa:

Dozor nad dodržiavaním povinností Poskytovateľa vykonáva orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A – 35, 040 65 Košice 1

Odbor výkonu dohľadu

Tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55

E-mail: ke@soi.sk